Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei užsakymo patvirtinimo metu pažymėjus varnelę prie teiginio „Mano duomenys įvesti teisingai. Susipažinau ir sutinku su “X” taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB “X” (toliau „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu “X “ el. parduotuvėje (toliau „Parduotuvė“) susijusios nuostatos. Parduotuvės interneto svetainės URL adresas yra „ X.lt“ (toliau „Svetainė“).

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR Teisės Aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pardavėjas privalo pranešti Svetainėje. Prieš bet kokį pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su pakeitimais, Pirkėjas turi nustoti naudotis Svetaine. Tuo atveju, jei po pakeitimų įsigaliojimo ir/ar įgyvendinimo Pirkėjas toliau naudojasi Svetaine, bus laikoma, jog Pirkėjas patvirtino, kad sutinka su visais pakeitimais

1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Jei Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

1.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo bet kada keisti Parduotuvėje esančią informaciją ir bet kurią internetu teikiamą paslaugą padaryti prieinamą visiems arba tik tam tikroms registruotų vartotojų grupėms.

1.6. Pardavėjas turi teisę imti mokesčius už bet kurios paslaugos teikimą. Mokesčių dydžiai nurodomi Parduotuvės interneto svetainėje. Mokesčiai mokami Pardavėjo nustatyta tvarka ir periodiškumu Bendrovei priimtinu būdu. Atsiskaitymo tvarka, periodiškumas ir atsiskaitymo būdai nurodomi Parduotuvės interneto svetainėje. Taikomi tokie mokesčių dydžiai ir terminai, kokie buvo paskelbti paslaugos teikimo metu. Taikomi tokie atsiskaitymo būdai, kurie priimtini Pardavėjui atsiskaitymo metu.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

2.2. Pirkėjo asmens duomenų saugojimo trukmė – 5 metai nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo Parduotuvėje. Pirkėjo asmens kodas ir paso/tapatybės kortelės numeris gaunamas tik tuomet, kai Pirkėjas nori įsigyti prekę lizingo būdu; Šie duomenys Parduotuvėje nesaugomi, o iškart perduodami lizinguojančiai bendrovei.

2.3. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per  (septynias) darbo dienas nuo daikto užsakymo dienos;

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas sutinka nurodytoje Parduotuvės užsakymo formoje pateikti tikslius, išsamius ir teisingus savo asmens duomenis, sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.3. Pirkėjas sutinka tikslinti pateiktus asmens duomenis tokiu būdu, kad jie būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi. Visa informacija apie Pirkėją turi būti pateikiama lietuvių arba lietuvių ir anglų kalbomis.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuvę arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Pirkėjui nesilaikant Parduotuvės Taisyklių, Pardavėjas pasilieka sau teisę užblokuoti Pirkejo prisijungimą prie Svetainės, arba visai ištrinti Pirkėjo paskyrą ir duomenis.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių bei Parduotuvės nustatytų sąlygų ir sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte esančiomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar, kiek įmanoma, savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 • Grynaisiais pinigais pristatymo metu: Pasirinkę šį mokėjimo būdą, atsiskaitysite ne užsakymo metu, o kitu abiems pusėms priimtinu būdu, pagal atskira susitarimą.
 • Banko pavedimu: Pasirinkę šį atsiskaitymo būdą, įprastu būdu perveskite pinigus į mūsų sąskaitą. Po prekių užsakymo Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu gausite išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Jei sandėlyje užsakytų prekių nėra, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik sandėliui gavus prekes. Apie vėlavimą pristatyti prekes Pirkėjas informuojamas.

8.4. Suformavus prekių krepšelį ir paspaudus mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas gali parsisiųsti ir atsispausdinti išankstinio apmokėjimo PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra ir garantinis talonas yra siunčiami Pirkėjo užsakyme nurodytu el. paštu po užsakymo įvykdymo (kai Pirkėjas gauna prekes). Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

8.5. PVM sąskaita-faktūra bei garantinis talonas yra siunčiami užsakyme nurodytu el. paštu po užsakymo įvykdymo. Užsakymas laikomas įvykdytu kai Pirkėjas gauna prekes. Jeigu Pirkėjui reikalingi sąskaitos-faktūros bei garantinio talono pasirašyti ir užantspauduoti originalai, apie tai būtina nurodyti pastabose užsakymo metu arba tiesiog pranešti apie tai Pardavėjui kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Atkreipiame dėmesį, kad pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus sąskaitos-faktūros originalas nėra privalomas pardavimo rekvizitas, todėl atspausdinta el. versija turi tą pačią juridinę galią.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba Pirkėjas informuojamas el. paštu apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai priklausė nuo pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Reali prekės išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti dalių, kurie neįeina į produkto komplektaciją.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad  Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) Taisyklių 11.1. punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, nurodydamas visus savo kontaktinius duomenis.

11.3. Taisyklių 11.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai elektroniniu paštu Pardavėją Taisyklių 4.2. punkte numatyta tvarka.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Kai kokybiška prekė grąžinama remiantis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Kai grąžinamos nekokybiškos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo ir/arba registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.7. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį ar visišką sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, nustatytų LR Vyriausybės 1996.07.15 nutarimu Nr. 840 . Jei šios aplinkybės tiesiogiai sutrukdo šalims vykdyti savo įsipareigojimus, tai sutartyje numatyti terminai pratęsiami tokių aplinkybių veikimo laikotarpiui. Šalis, kuriai tokios aplinkybės trukdo vykdyti savo įsipareigojimus, kitai šaliai apie tai privalo pranešti per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo, pateikdama iš oficialių kompetentingų organizacijų gautą šias aplinkybes patvirtinantį dokumentą.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

13.2. Pirkėjas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais jei sutinka gauti naujienlaiškius (uždeda varnelę reikiamame langelyje atliekant registraciją arba užsakymą arba įveda savo el. pašto adresą į naujienų prenumeratos skiltį). Pirkėjas turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais arba bet kada atsisakyti jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais apie tai informuojant Pardavėją. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas ir nemokamai nutraukia Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) ir informuoja apie tai Pirkėją. Pirkėjo nesutikimas/atsisakymas dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neįtakuoja Pirkėjo teisės pirkti Parduotuvėje. Apsikeitimas informacija tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta pagal šių Taisyklių 14 punkto nuostatus.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos arba užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Registracija Svetainėje

15.1. Pirkėjo registravimosi metu sukurti vartotojo vardas ir slaptažodis yra Pirkėjo identifikavimo priemonės, todėl visi veiksmai, atlikti Svetainėje naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį, laikomi atliktais Pirkėjo. Dėl šios priežasties Pirkėjas privalo saugoti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą, neatskleisti jų tretiesiems asmenims ir imtis visų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys nesužinotų vartotojo vardo ir slaptažodžio. Pardavėjas neatsako už neautorizuotą vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą ir visuomet laikys, kad visi veiksmai, atlikti naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį, yra atlikti Pirkėjo.

15.2. Prisijungimo prie Svetainės saugumą užtikrina Parduotuvės SSL sertifikatas bei naudojamas slaptažodžių kodavimas.

15.3. Pirkėjas turi teisę bet kada pakeisti arba ištrinti savo duomenis iš Parduotuvės Svetainės, prisijungęs prie Svetainės naudojant Pirkėjo registravimosi metu sukurtą vartotojo vardą ir slaptažodį. Taip pat, Pirkejas gali sutikti arba nesutikti, kad jo el. paštas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

15.4. Naudodamasis Svetaine ir registracija Svetainėje Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl naudojimosi ar susijusius su naudojimusi arba patirtus dėl negalėjimo naudotis ar susijusius su negalėjimu naudotis Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, kai nuostoliai atsiranda dėl:

 • pavėluoto prisijungimo prie Svetainės ar prisijungimo prie Svetainės trukdžių;
 • neperduotų duomenų arba duomenų iškraipymo perdavimo metu;
 • neautorizuoto vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimo;
 • klaidų ar netikslumų Svetainės programose, paslaugose ar informacijoje apie prekes;
 • ryšių ar Svetainės darbo sutrikimų;
 • trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų įsilaužiant ar kitaip sutrikdant Svetainės darbą;
 • trečiųjų asmenų pasinaudojimo Pirkėjo duomenimis ar jų neteisėto išplatinimo po įsilaužimo į Svetainės skaitmenines laikmenas.

15.5. Pardavėjas turi teisę dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant dėl Pirkėjo veiksmų, kurie pažeidžia LR teisės aktų reikalavimus ar šias Taisykles arba Pirkėjo veiksmų, kurie, Pardavėjo nuomone, pažeidžia kitų Pirkėjų ar Pardavėjo teises – be išankstinio įspėjimo atsisakyti Pirkėjui teikti priėjimą prie Svetainės.

15.6. Naudodamasis registracija Pirkėjas sutinka atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius ir išlaidas, patirtus dėl to, kad Pirkėjas ar bet koks trečiasis asmuo, naudodamas Pirkėjo vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį, padarė Taisyklių ar bet kokio LR teisės akto pažeidimą.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Bet kokios Parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

16.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu susiformavusiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei bet kokia šių Taisyklių sąlyga bus pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitų sąlygų galiojimui.

16.3. Jei Pardavėjas nepasinaudoja bet kokia savo teise, numatyta šiose Taisyklėse, tai nereiškia, kad Pardavėjas ta teise negali pasinaudoti bet kada vėliau ir tai nereiškia tokios teisės atsisakymo. Jei Pardavėjas nereikalaus pašalinti bet kokio Taisyklių pažeidimo, tai nereiškia, kad Pardavėjas atsisako pažeistos Taisyklių sąlygos.

16.4. PIRKĖJAS PATVIRTINA, KAD PERSKAITĖ TAISYKLES, JUOS SUPRATO IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.